Sønderhagen

Follaung & Kvanvik Eiendom - vi bygger for fremtiden

Nøkkelinformasjon

Salg
Salg av boligene er underlagt «Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer» (Bustadoppføringslova) og «Lov om eierseksjoner».

Eiendommen
Parsell av Gnr. 96 Bnr. 171 i Stange kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Eier
Follaug & Kvanvik Eiendom ANS.

Tomt og grunnareal
Gnr. 96, bnr. 171 er Eiet tomt tomt på ca 8710 m2.
Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte sameier i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført.

Selger vil sørge for at boligene blir seksjonert slik at hver boenhet får et eget seksjonsnummer og inngå i sameiet. endelig eiendomsbetegnelse vil fremkomme når seksjoneringen og fradelingen er tinglyst.

Organisasjonsform
Boligene blir solgt som eierseksjoner og organisert i et boligsameie. Sameiet vil bli
ledet av et styre som velges av smeierne. Styret skal ivareta saker av felles interesser
for sameiet og forestå driften innenfor de rammer sameiet vedtar. Kjøper er innforstått med at man som kjøper av en seksjon blir sameier ihht. Lov om eierseksjoner av 23.05.97 §. 31. Kjøper har
rett og plikt til å følge loven og de til enhver tid gjeldende vedtekter.

Sameiet vil inngå avtale med OBOS om forretningsførsel og forvaltning.

Betalingsbetingelser
Ved kontraktsinngåelse betaler kjøper 10 % av totalprisen. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Beløpet kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om at megler avgir inneståelseserklæring overfor kjøpers bankforbindelse. Restbeløp av kjøpesummen
samt omkostninger betales før overtagelse. Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS.

Selger får ikke utbetalt noen del av kjøpesummen før boligen er overtatt og hjemmel til seksjonen er overført til kjøper, med mindre selger stiller forskuddsgaranti iht bustadoppføringsloven § 47.

Selger kan kreve at kjøper fremlegger finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger har rett til å innhente kredittopplysninger i offentlige registre om kjøperne. Slike undersøkelser vil i så fall bli gjennomført før inngåelse v ordinær kjøpekontrakt. Selger kan på grunnlag av opplysninger fra disse undersøkelsene bestemme at det ikke kal gjennomføres salg av bolig, herunder at ordinær kjøpekontrakt ikke blir inngått.

Omkostninger
Tinglysning av skjøte kr 525,-
Tinglysning av pantobligasjon
med attest egne lån kr 525,-
Gebyr pantattest kr 172,-
Utskriftsgebyr kr 28,-
Dokumentavgift andel
tomteverdi beregnes til kr 2.475,-
Tilknytning vann/avløp kr 22.500,-
Toalt kr 26.225,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Bustadoppføringslova/garantier
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti fom sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5% av kjøpesum og står 5 år etter overtagelsen jf. Buofl. § 12, 3. ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Konsesjon
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

Ferdigattest/brukstillatelse
Prosjektet er rammesøkt. Det er prosjektert og bygges i henhold til Byggeforskrift 2010, TEK 10. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av leiligheten.

Vedtekter
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter for sameiet. Likeledes plikter kjøper å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra overtagelsestidpunktet.

Bebyggelse/byggemåte
Byggene oppføres etter TEK 10. Det vil bli prosjektert plasstøpte fundamenter i betong. Byggene oppføres i tre og ølgelig må riss og tørkesprekker påregnes. Vegger bygges som isolerte bindingsverksvegger med isolasjon og vindtetting. Isolering av vegger, gulv og tak skjer i hht. TEK 2010. Veggene kles med trepanel utvendig, innvendig kles veggene med gipsplater. Utvendig panel grunnes med ett strøk og males med ett strøk, synlige festepunkter. Delevegger i hver bolig bygges som lettvegger (ikke bærende). Flatt tak som isoleres og tekkes iht gjeldende forskrifter med fall/avrenning til utvendig nedløp.

Se forøvrig leveransebeksrivelsen i salgsoppgaven.

Energiattest
Det er utstedt energiattest for det enkelte bygg. Boligens varmetap og energibehov er dimensjonert iht. teknisk forskrift av 2010, TEK 10.

Ligningsverdi
Ligningsverdi for leiligheten vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisen og primærboliger og 70 prosent for sekundærboliger. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser. For beregning av ligningsverdi, gå inn på: www.skatteetaten.no/no/selvbetjening/ kalkulator/Boligkalkulator/

Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til Økokrim av eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Driftskostnader
Beboere i boligsameiet må betale sin andel av sameiets månedlige driftskostnader i henhold til stipulert beløp i prislisten. Driftskostnadene skal dekke bygningsforsikring, forretningsførsel, avsetning til fremtidig vedlikehold, renovasjon samt generell drift. Kommunale avgifter og forbruk av strøm vil faktureres hver enkelte
beboer.

Adkomst
Kjør forbi Stangehallen og det nye feltet er da på høyre hånd etter ca 300 meter. Se byggeplass skilt mot vegen.

Parkering
Felles parkering som vist på situasjonsplanen for feltet.

Veg/vann/avløp
Offentlig vann og avløp. Innkjørsel fra offentlig veg via private stikkveger.

Arealoppgaver
I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom. BRA (bruksareal) er mål innenfor
boligens omsluttende vegger, inklusiv bod og sjakter. P-rom (nettoareal primære rom)
angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger og sjakter. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: gang/ entre, kjøkken, stue, bad/wc og soverom.

Utleie
Boligene i prosjektet kan leies ut, jfr. lov om eierseksjoner. Boligene har bare én boenhet, og ingen utleiedel. Det gjøres oppmerksom på at utleie av leiligheten før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietager til redusert pris, jf. Eierseksjonsloven kap III. Dette er kjøpers risiko.

Tilvalg/endringer
Kjøper har mulighet til å påvirke interiøret gjennom tilvalg på blant annet kjøkkenfronter, baderomsfronter, fliser på bad og utvalgte gulvvarianter. Muligheten til å bestille tilvalg/endringer vil være tidsbegrenset
og kjøpere vil bli underrettet om dette.

Rett til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi av 15 % av total kjøpesum
for boligen. Jfr. Bustadoppføringslova § 9.

Videresalg
Med selgers samtykke kan kjøper videreselge sin kontrakt før overtagelse av boligen har funnet sted. Det er satt bestemte vilkår for videresalget (salg av kontraktsposisjon) og oppgjøret for dette. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr. 30 000,- inkl. mva. Det presiseres at utbetaling av mulig gevinst etter et slikt salg ikke vil foretas før hjemmel til seksjonen er overført til ny kjøper. Det gis ikke samtykke til videresalg senere enn 1 – én - måned før overtagelse. Ny kjøper må godkjennes av Follaug & Kvanvik Eiendom ANS. Transportkontrakt må være selger i hende innen en måned før varslet overtagelse. Transport av garantier til ny kjøper krever samtykke fra garantist. Eventuelle gebyrer for en slik transport dekkes av kjøper.

Overtagelse
De første leiligheten ventes klar for overtagelse våren 2016. Dette gjelder ikke som en bindende frist for ferdigstillelse. Planlagt overtagelsesperiode er 3 mnd. Varsles ved vedtak om byggestart. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor selgers kontroll har selger krav på fristforlengelse jfr. buofl. § 11. Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtagelse. Kjøper kan ikke motsette seg at overtagelse skjer tidligere enn 1. halvår 2016 forutsatt at varslingsfristene er overholdt.

Avbestilling
Kjøper har rett til å avbestille hele leveransen før overtagelse har funnet sted. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt, medfører at kjøper betaler et avbestillingsgebyr på kr. 100.000,-. Avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt skjer mot full erstatning for selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen, jfr. Bustadoppføringsloven kap. VI.

Forbehold
Det skal ikke tas forbehold for en periode på mer enn 8 måneder fra salgsstart. Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:
Det tas forbehold om at selger får rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

Det tas forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg.

Det tas forbehold dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få boliglån og/eller byggelån, uforutsette offentlige krav etc.

Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 01.05.16. Selger er bundet av kontrakten dersom det innen denne fristen ikke er sendt skriftlig og saklig begrunnet melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende.

Dersom Selger gjør forbeholdet gjeldende, gjelder følgende:

Denne kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser. Beløp som Kjøper har innbetalt skal uten ugrunnet opphold tilbakeføres til Kjøper inkl. opptjente renter.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte leiligheter uten forutgående varsel.

Det tas forbehold om at selger kan bestemme endelig utforming av fellesareal. Selger har videre rett til å endre disponeringen av fellesarealer frem til overtagelse, herunder å selge for eksempel ekstra bod og arkeringsplasser til seksjonseiere.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom den endelige leveransebeskrivelsen og tegninger i prospektet/internettsiden er det den endelige leveransebeskrivelsen i den endelige kjøpekontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til det som er beskrevet i leveransebeskrivelsen.

Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, men uten at den generelle standarden forringes. Eksempel på slike endringer kan være nødvendige innkassinger av teknisk anlegg. Det tas forbehold om å foreta endringer
av standard og utførelse, herunder eventuelt endringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Utomhusplan i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et nøyaktig kart, men en illustrasjonsskisse for felles utearealers planlagte opparbeidelse. Det tas forbehold
om evt. trykkfeil i salgsdokumentene.

Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter.

Følgende dokumenter er en del av kjøpskontrakten
• Kjøpekontrakt
• Prospekt
• Kontraktstegning
• Fasader- og snitttegning
• Reguleringsplan og bestemmelser
• Forslag til driftsbudsjett for sameiet
• Vedtekter sameie
• Velforening
• Grunnboksutskrift
• Energiattest

Forsinkelse
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

Lev vel med OBOS
Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører. OBOS har lang og solid erfaring med forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en trygg og sikker drift. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal og bruksrett til areal som er i nær tilknytningen til egen bolig.

Eiendomsmegler
OBOS Eiendomsmeglere, avd. Hamar v/Prosjektmegler Erlend Kvaløy. Postboks 391, 2301 Hamar

Ansvarlig og utførende eiendomsmegler
Ansvarlig eiendomsmegler i forbindelse med salget er eiendomsmegler Erlend Kvaløy.

Meglers vederlag
Vederlaget betales av Selger.
Provisjon pr solgte enhet kr 33.125,-
Oppgjør kr 4.875,-


Leveransebeskrivelse
Felt B11-B12

STANDARD

Flater
Alle innvendige overflater, med unntak bad, sparkles og males med 2 strøk.

Bad/Wc:
Gulvflate med våtromsbelegg av normalt god kvalitet. Baderomspanel av type Fibo-Trespo eller lignende på vegger. El-gulvvarme i leilighetene bortsett fra på soverom. Varmekabler med termostat leveres på bad. Det leveres åpent dusjhjørne med garnityr. Baderomsinnredning og speil, se egne tegning fra HTH. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning fra HTH med hvite overflater. Se egen tegning fra HTH. Opplegg for oppvaskmaskin. 120 liters varmtvannsbereder.

Vinduer og dører
Vinduer er utført i tre, og er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. med energiglass iht. TEK10. Isolert hoveddør med glatt, ferdigbehandlet overflate med vindusfelt fra produsent. Innvendige dører leveres med glatte malte flater. Gulvlister og gerikter har synlige festemerker.

Ventilasjon
Alle boliger har balansert ventilasjon av type Flexit. Anlegget plasseres der det er mest hensiktsmessig.

Omkostninger
Omkostninger til det offentlige i forbindelse med tinglysing av hjemmelsovergang til kjøper, samt eventuelle
panteretter til kjøpers långiver skal betales av kjøper. Dokumentavgift til staten beregnes ved nybygg av boligens andel av tomteverdien. Det betales for tilknytningsavgift for vann og kloakk.

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Grunn og fundamenter
Det er foretatt geologiske grunnundersøkelser med påviste gode grunnforhold (Løvlien AS). Det vil bli prosjektert plasstøpte fundamenter i betong. Byggene oppføres i tre og følgelig må riss og tørkesprekker påregnes.

Yttervegger
Vegger bygges som isolerte bindingsverksvegger med isolasjon og vindtetting. Isolering av vegger, gulv og tak skjer i hht. TEK 2010. Veggene kles med trepanel utvendig, innvendig kles veggene med
gipsplater. Utvendig panel grunnes med ett strøk og males med ett strøk, synlige festepunkter.

Innvendige vegger
Delevegger i hver bolig bygges som lettvegger (ikke bærende).

Brannvegger-skillevegger
Vegger mellom boligene bygges som lydskillevegger og brannvegger i henhold til TEK 2010.

Himlinger
Består av gipsplater som sparkles og males med 2 strøk. På bad og èntre
vil himlingen bli nedforet. Det må også påregnes innkassing enkelte steder i stue, soverom og kjøkken for tekniske fremføringer.

Gulv
På gulv i alle rom bortsett fra bad legges slitesterkt laminat av type eik eller lignende. Gulv på bad legges med våtromsbelegg. Begge av normalt god kvalitet.

Uteboder/Søppelbod
Uteboder som vist på tegning. Søppeldunker plasseres på eiendommene der det er mest hensiktsmessig mht
avfallshåndtering.

Vedovn
Leilighetene leveres med pipeløp og avsatt plass for vedovn. Ovn og innvendige brannplater leveres som tilvalg. Vi anbefaler ovn som er tilpasset bygg oppført etter TEK10 med tilluft.

Taktekking
Flatt tak som isoleres og tekkes iht gjeldende forskrifter med fall/avrenning til utvendig nedløp.

Grøntområder/Uteomhusarealer
Terrasser og inngangspartier leveres ferdig grovplanert. Det samme gjelder utomhusarealer. Biloppstillingsplasser og adkomstveier leveres med underlag av type grus/natursingel.

El-installasjoner
Det elektrotekniske anlegget er teknisk vel vurdert, også med tanke på drift og vedlikehold og for øvrig tilfredsstiller kravene etter TEK 2010. Det er valgt en normalt god standard. Det skal benyttes skjult anlegg som hovedprinsipp. På brann- og lydvegger kan åpen installasjon bli benyttet.

KURSOPPLEGG FOR LYS OG STIKK

Leiligheter
Kursopplegg for lys og stikk i henhold til Tek 10. Stikkontakter er hensiktsmessig plassert.

Belysningsutstyr
Utvendig belysning, samt armaturer i innredning på bad.

Gulvvarme
Som oppvarming av leilighetene benyttes termostatstyrt gulvvarme i hele leiligheten
bortsett fra soverom/omkl. rom. På bad er det termostatstyrt varmekabler.

KURSOPPLEGG FOR VVS
Det leveres komplett kabling for tilknytning til alle VVS-tekniske komponenter.

Brannvarsling
For boligene leveres internt brannvarslingsanlegg.

Utendørs belysning
Utvendig belysningsanlegg ved inngang og terrasse.

TV, internett
Boligene leveres klart med tilkoblingspunkter for tv og internett.

VVS- ANLEGG
VVS-anlegget leveres i samsvar med offentlige lover og forskrifter, og etter lokale myndigheters krav.

Sanitæranlegg
De sanitærtekniske installasjoner er i hovedsak vist på arkitektens plantegninger. Hver boenhet har egen varmtvannsbereder. For å spare miljøet installeres vannbesparende armaturer og sanitærutstyr. I alle våtrom monteres sluk.

Ledningsnett vann og avløp
Vannledningsnett utføres i hht. Norsk Standard. Som for-bindelsesledninger til hvert enkelt utstyr benyttes
rør-i-rør lagt skjult i vegger, gulv og tak. Fordeling skjer i egne fordelerskap montert i vegg, eller over himling i rom med sluk. Ledningsnett for spillvann fra utstyr utføres i plast. Avløp fra oppvaskkum har stuss for tilknytning av oppvaskmaskin.

Armatur
Alle armaturer har etthåndsgrep. Dusjarmatur leveres med dusjgarnityr. For kjøkkenbenker leveres blandebatteri med mulighet for tilkobling av oppvaskmaskin.

Utstyr
Sanitærporselen leveres i blank utførelse. Toaletter leveres med hardplast sete. Oppvaskkum i rustfritt stål. Varmtvannsbereder er 120 liter.

Luftbehandlingsanlegg
Leilighetene er utstyrt med balansert ventilasjon.

Kanaler
Som kanaler benyttes fortrinnsvis standard spiralfalsede stålrør. Rektangulære kanaler benyttes der bygnings-messige begrensninger tilsier dette. Kanalanlegget utstyres med nødvendige spjeld for innjustering
og balansering av luftmengden.

LÅS OG BESLAG
Alle innvendige dører leveres med lås og beslag. Inngangsdører leveres med sylinderlås og terrassedører med vanlig vrider på innsiden.

FELLESAREALER
Felles grøntarealer, gjesteparkering, lekeplass, felles uteområder vises på reguleringskartet med bestemmelser, se områdekart. Disse områdene opparbeides og skal ivaretas av alle sameierne i feltet
B11-B12 i fellesskap. Det er opprettet et Vel for hele Sønderhagen boligfelt.


VEDTEKTER SØNDERHAGEN VEL

 • § 1
 • NAVN:
  Sønderhagen Vel (Vellet)
 • § 2
 • FORMÅL:
  Sønderhagen Vel har til formål å søke sammensluttet alle sameier, grunneiere og beboere i Sønderhagen for i fellesskap å fremme og verne allmenne interesser for eiere av leiligheter og boliger. Herunder å verne om hvordan vi holder boligene i Sønderhagen i den forfatning arkitekten har ønsket, dette vil sikre at våre verdier på våre leiligheter og boliger holder seg. Vellet er upolitisk og kan ikke slutte seg til noe politisk parti.
 • § 3
 • MEDLEMMER:
  Enhver grunneier og/eller beboer på Sønderhagen kan bli medlem. Som medlem registreres boligadresse m/kontaktperson. Medlemmer som flytter fra Sønderhagen, kan på anmodning få beholde sitt medlemskap i Vellet, men har da ikke stemmerett med mindre de eier grunn på Sønderhagen.
 • § 4
 • INNMELDING:
  Innmelding skjer ved betaling av kontingent.
 • § 5
 • UTMELDING:
  Utmelding skjer skriftlig til Vellets styre.
 • § 6
 • ÅRSMØTE:

  • Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
  • Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.
   • Årsmøtet behandler:
    • Årsmelding fra styret
     • Revidert regnskap
     • Innkomne forslag
     • Planer for kommende år
     • Budsjett, herunder fastsette kontingent
     • Valg av:
      • leder (særskilt valg)
       • to styremedlemmer
   • Leder velges for 1 – ett år og styremedlemmene velges for 2 – to år av gangen, men alternerende, slik at kun en/to styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlem, valgkomité velges for 1 – ett år. Samtlige kan gjenvelges.
    • Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i foreningen.
    • Valg og avstemninger skal foretas skriftlig når det foreligger mer enn én kandidat/ forslag.
    • Hvert medlem har tale-, forslags- og stemmerett.
    • Hvert medlem har én stemme, men kan i tillegg ha med én skriftlig fullmakt.
    • Utflyttede medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
    • Utflyttede medlemmer som eier grunn på Sønderhagen har fulle rettigheter.
    • Alle medlemmer med stemmerett er valgbare.
    • Styrets medlemmer betaler ikke kontingent, men deltar på årsmøtet og har stemmerett unntatt i spørsmål om beretning og regnskap.
    • Valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.
    • Alle saker som behandles på ordinært, eller ekstraordinært årsmøte avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i Sønderhagen Vels vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
 • § 7
 • EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
  Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er dog minst 14 dager.
 • § 8
 • MEDLEMSMØTER
  Medlemsmøter avholdes når styret eller minst 10 medlemmer finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager før. Medlemsmøter har ikke beslutningsmyndighet. De er kun til diskusjon og informasjon. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.
 • § 9
 • STYRET
  Styret er Sønderhagen Vels høyeste utøvende organ, og leder Vellet i årsmøteperioden.
  Styret skal:

  • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, herunder vedtak rettet mot et medlem som unnlater å betale kontingenten
   • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
   • forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
   • etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
   • etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
   • representere foreningen utad
   • sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.
  • Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og økonomiansvarlig før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.
  • Styret kan ta opp lån med pant i Vellets eiendom dersom det foreligger et årsmøtevedtak i hvert enkelt tilfelle som gir tilslutning til dette. For vedtak om opptak av lån, kreves tilslutning fra 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede.
  • Styret består av leder, 2 styremedlemmer.
  • Styret står ansvarlig overfor årsmøtet.
   • Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer/økonomiansvarlig blant styremedlemmene.
   • Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av dets medlemmer hvorav leder er til stede. Leders stemme er utslagsgivende når det ellers er stemmelikhet.
   • Styret oppnevner de komiteer som anses nødvendig for å ivareta Vellets drift og medlemmenes interesser, og kan i samråd med komiteene beslutte å avvikle dem.
 • § 10
 • KOMITEER OG UNDERGRUPPER I REGI AV SØNDERHAGEN VEL:

  • Komiteene konstituerer seg selv. Konstitueringen skal meldes til styret innen 14 dager.
   Hver komité skal ha en kontaktperson i styret å rapportere til.
   • Komiteer og undergrupper plikter å arbeide i og for Sønderhagen Vels interesser.
   • Representanter for de ulike komiteer har møterett i styret med forslagsrett og uttalerett, men ikke stemmerett.
    Representanter fra komiteene innkalles til styremøte ved behov.
   • Komiteene/undergruppene kan foreta egne økonomiske disposisjoner etter avtale med styret.
   • Vellet hefter ikke for komiteene/undergruppenes økonomiske disposisjoner.
   • Ved oppløsning skal komiteene/undergruppenes midler tilfalle Vellet.
 • § 11
 • KONTINGENT:
  Årsmøtet fastsetter kontingent.
 • § 12
 • DISPONERING AV OVERSKUDD
  Dersom driften går med overskudd, skal overskuddet føres tilbake til velforeningen.
 • § 13
 • VEDTEKTER:
  For endring av vedtektene kreves tilslutning fra 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede. Vedtektene kan kun endres på årsmøtet.
 • § 14
 • ALLE BEBOERE I SØNDERHAGEN MÅ FØLGE FØLGENDE:
  Disse reglene settes for at våre stilfulle leiligheter med tidsriktige løsninger, skal fortsatt se slik ut.
  Alle fargevalg som er satt av arkitekt skal videreføres.
  Alle kobler seg til kabel TV, Parabolantenne eller andre antenner er ikke lov. Luft til luft varmepumper er heller ikke lov.
  Markiser skal være av en sort som styret finner riktig, slik at det ser bra ut.
  Skillevegger på terrassen skal følge B1- C-byggets høyder og byggemåter.
  Skillevegger/skjermvegg mellom leilighetene skal være maksimalt 140 cm. høye (målt fra platting), stendere 2x4", skal følge byggets hovedfarge og type panel (panel på begge sider).
  Skillevegg/skjermvegg på endeleiligheter som vender ut mot sameiets tomt tillates ikke. Det tillates å skjerme med hekk med samme høyde og lengde som skilleveggene.
  Dette tillates ikke å ha på plattingene: Gjenstander som er sjenerende for andre beboere eller
  fastmonterte gjerder og andre «tilbygg» som anses å være en del av bygningen. Gjenstander
  som plasseres på platting bør ikke være høyere enn levegger når disse er på plass.
  Trampoliner skal ikke plasseres på plattingene.
  Det er ikke tillatt å parkere campingvogner, tilhengere, bilvrak, flere biler over lengre tid på
  Velets grunn.
 • § 15
 • OPPLØSNING:
  Beslutning om oppløsning av Sønderhagen Vel kan bare fattes av ekstraordinært årsmøte etter behandling på ordinært årsmøte.
  Alle Vellets medlemmer skal gis skriftlig forhåndsvarsel om dette.
  Beslutningen er lovlig når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede er enige i oppløsningen.
  De oppsparte midler skal brukes til allmennyttige formål, og dette foreslås da av et utvalg bestående av 5 medlemmer valgt på det ekstraordinære årsmøtet.

REGULERINGSPLAN FOR SØNDERHAGEN

Generelt.

Innen planen er det følgende reguleringsformål:

- bebyggelse og anlegg (pbl. § 12.5, nr. 1)

 • frittliggende småhusbebyggelse
 • konsentrert småhusbebyggelse
 • vann- og avløpsanlegg
 • lekeplass
 • uteoppholdsareal

- samferdsel og infrastruktur (pbl. § 12.5, nr. 2)

 • kjøreveg
 • fortau
 • parkeringsplasser
 • gatetun

- grønnstruktur (pbl. § 12.5, nr. 3)

 • friområde
 • friområde - balløkke
 • friområde – turveg
 • vegetasjonsbelte

Følgende hensynssoner inngår i planen i hht. (pbl. § 12.6)

- faresone - trafostasjon
- angitt hensynssone - frisikt

Ved beregning av bebygd areal (%BYA) skal nødvendig biloppstilling under åpen himmel medregnes i beregningsgrunnlaget. %-BYA beregnes innen hvert enkelt delområde.

Innen det regulerte området skal Retningslinjer for støy fra vegtrafikk, T-1442 gjelde.

Innen det regulerte området skal Teknisk forskrift gjelde. Universell utforming legges til grunn ved utforming av nybygg og utearealer.

Det er fare for radon i grunnen. Ved all ny bebyggelse skal det derfor iverksettes tiltak mot radon i henhold til anbefalinger fra Statens Strålevern og NBI.

De viste fellesområder i planen skal knyttes til følgende eksisterende eiendommer og framtidige parseller av disse: gnr/bnr 96/42, 96/125, 96/171, 97/2, 97/3, 97/18, 97/18/1, 97/37, (97/38), 97/40, 97/62, 97/64, 97/76, 97/89, 97/115, 97/117, 97/121, 97/124 (og 97/163).

1. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 1.1 Ingen tiltak kan igangsettes før utbyggingsavtalen er godkjent.

§ 1.2 Det skal ikke gis igangsettingstillatelse før kommunal veg er opparbeidet fram til aktuelt delfelt.

§ 1.3 Fellesarealer skal opparbeides samtidig med tilliggende delfelt og skal ferdigstilles senest 6 mnd etter at første boenhet på de samme delfelt er innflyttet. Se også §§ 2.10, 2.11 og 3.1-3.3.

§ 1.4 Eksisterende atkomster ut på Ljøstadvegen stenges når ny regulert atkomst er opparbeidet. Nye atkomster skal opparbeides samtidig med at tilliggende delfelt opparbeides

2. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 2.1 Innenfor områdene B1 – B4 og B7 kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse i
inntil 2 etasjer. Gesimshøyden skal ikke overstige 7 m og mønehøyden skal ikke være over 8,5 m.

Det kan tillates mindre justeringer innenfor B1. Justeringene skal godkjennes av kommunen.

Innenfor områdene B5, B6 og B9 – B13 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer. Gesimshøyden skal ikke overstige 6,5 m og mønehøyden skal ikke være over 7,5 m.

Innen B8 kan i tillegg underetasje godkjennes og her skal gesimshøyden ikke overstige 7,5 m og mønehøyden 9,5 m.

§ 2.2 Høyeste tillatte utnytting er for områdene B1-B4 og B7: %-BYA=30 %, B13: %- BYA=20% og for de resterende delfeltene er %-BYA=25 %.

§ 2.3 For områdende B2 - B4 må det utarbeides detaljregulering.

§ 2.4 Innen området B2-B4 skal det settes av plass til 1 garasjeplass og 0,5 biloppstilling pr. boenhet. I tillegg skal det legges inn min. 25 m2 felles lekeareal pr boenhet.

§ 2.5 Innen området B7 skal det settes av plass til 1,5 biloppstilling pr. boenhet. I tillegg skal det legges inn min. 25 m2 felles lekeareal pr boenhet.

§ 2.6 Innen områdene B5-B6 og B8-B13 skal det avsettes plass til garasje for hver bolig, samt til en ekstra biloppstillingsplass. Oppstilling foran garasje/carport kan også regnes som en biloppstillingsplass.

§ 2.7 Garasjenes plassering skal byggeanmeldes sammen med boligene. Garasje/uthus skal bygges i med maks gesimshøyde 3 meter, og være tilpasset boligen mht materialvalg, form og farge.

§ 2.8 Bebyggelse på tomter ut mot Ljøstadvegen bør, for å sikre best mulig lys- og støyforhold på uteoppholdsareal, legges nord på tomta.

§ 2.9 Innenfor området for vann- og avløpsanlegg virksomhet kan det oppføres pumpestasjon for spillvann.

§ 2.10 Felles lekeplass FL1 er felles for eiendommer i delfelt B11 og B12.
Felles lekeplass FL2 er felles for eiendommer i delfelt B10, B11, B12 og B13.
Felles lekeplass FL3 er felles for eiendommer i delfelt B3.
Felles lekeplass FL4 er felles for eiendommer i delfelt B6, B7 og gnr/bnr 97/40.
Felles lekeplass FL5 er felles for eiendommer i delfelt B8.
Felles lekeplass FL6 er felles for eiendommer i delfelt B9, samt eiendommer som har rettigheter til å bruke arealet.
Felles lekeplass FL7 er felles for eiendommer i delfelt B5, B14 og gnr/bnr/pnr 97/18/1.
Felles lekeplass FL8 er felles for eiendommer i delfelt B10.
Felles lekeplass FL9 og FL10 er felles for eiendommer i delfelt B1
Felles lekeplass FL11 er felles for eiendommer i delfelt B2
Felles lekeplass FL12 er felles for eiendommer i delfelt B7a, B7c og B7e
Felles lekeplass FL13 er felles for eiendommer i delfelt B7b, B7d og B7f

§ 2.11 Felles uteoppholdsareal FO1 er felles for B7a, B7c og B7e Felles uteoppholdsareal FO2 er felles for B7b, B7d og B7f

§ 2.12 Hver enkelt tomt i B12 skal eie sin del av vegetasjonsskjermen (VS1)

3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 3.1 Fellesatkomst FV1 er felles for eiendommer i delfelt B14
Fellesatkomst FV2 er felles for eiendommer i delfelt B11.
Fellesatkomst FV4 er felles for de eiendommer i delfelt B5 som har atkomst fra den.
Fellesatkomst FV5 er felles for eiendommer i delfelt B8.
Fellesatkomst FV6 er felles for de eiendommer i delfelt B9 som har atkomst fra den, samt de eiendommer som allerede har atkomstrett til eksisterende veg. Før FV6 kan opparbeides må eksisterende lekeplass/balløkke være erstattet av ny opparbeidet balløkke på F3.
Fellesatkomst FV7 er felles for de eiendommer i delfelt B9 som har atkomst fra den, samt de eiendommer som allerede har atkomstrett til eksisterende veg.
Fellesatkomst FV9 er felles for de eiendommer i B7 som har atkomst fra den, samt gnr. 97, bnr. 40.

§ 3.2 Felles parkeringsplass FP1 og FP2 er felles for eiendommer i delfelt B1.
Felles parkeringsplass FP3 og FP4 er felles for eiendommer i B7.
Felles parkeringsplass FP5 er felles for B7c og B7e
Felles parkeringsplass FP6 er felles for B7d og B7f

§ 3.3 Felles gatetun FG1 er felles for eiendommer i delfelt B1.

§ 3.4 Som en del av veg V1 skal det bygges fortau med bredde 2,5 m. Langs fortauet mot områdene B1-B4 skal det etableres beplantning. Beplantningen skal etableres i takt med utbyggingen av V1 og være ferdig ved innflytting i første bolig inntil tilliggende delfelt.

4. GRØNNSTRUKTUR

§ 4.1 I friområde F1-F3 kan det plasseres innretninger og bygges anlegg som er forenlig med bruken som offentlig friområde. Dog slik at det ikke er til hinder for fri ferdsel gjennom område. Slike etableringer skal godkjennes av kommunen.

§ 4.2 Friområdene skal istandsettes samtidig med tilliggende bebyggelse. Balløkke skal ferdigstilles senest 6 mnd etter at 50 % av byggeområdene er utbygget.

§ 4.3 Eiendommen gnr/bnr 97/40 gis atkomst over F1 der det på plankartet er vist avkjørselspil. Eksisterende atkomst direkte ut på Ljøstadvegen stenges når ny atkomst er etablert.

§ 4.4 I område for vegetasjonsskjerm skal det etableres vegetasjon for å hindre innsyn fra boligene inn på trevarelageret. Parkbelte skal opparbeides senest 6 mnd etter tilliggende bebyggelse.
I område for vegetasjonsskjerm (VS1) skal det etableres vegetasjon for å hindre innsyn fra boligene inn på trevarelageret. Vegetasjonsskjermen skal opparbeides senest 6 mnd etter tilliggende bebyggelse. Vegetasjonsskjermen skal være en del av boligtomtene i B12.

5. HENSYNSSONER

§ 5.1 Faresone – trafostasjon. Innen dette området for transformator skal bygg utformes tiltalende, og med materialbruk som er tilpasset småhusbebyggelse i tre.

§ 5.2 Angitt hensynssone – frisikt. De regulerte frisiktsoner skal holdes fri for vegetasjon, gjenstander, byggverk m.v. høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

6. KULTURMINNER

§ 6.1 Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 m. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.
Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling. J.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd".

§ 6.2 Steingjerdet som omkranser gnr/bnr 97/37, 96/42 skal, så langt det er praktisk gjennomførbart og økonomisk forsvarlig, tas vare på inne på de enkelte byggeområdene og grøntområdene.